Hızlı Erişim

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Yatay Geçiş

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

 

"Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri gereği, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında üniversitemiz diploma programlarına yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrencilerde aranacak nitelikler, gerekli belgeler, başvuru değerlendirme takvimi ve diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

Başvuru Koşulları Genel İlkeleri:

1-   Yatay geçişler, ancak eşdeğer eğitim diploma programları uygulayan Yükseköğretim Kurumları arasında yapılır. (Eşdeğer Diploma Programı: İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programları)

2-   Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ise ilk iki ile son iki yarıyıllarına yatay geçiş yapılmaz.

3-   Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. İkinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler. İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler.

4-   Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

5-   Posta ile yapılan başvurular ile eksik belge ve geç yapılmış başvurular değerlendirmeye alınmaz, geçersiz sayılır.

 

A-      Kurum içi Yatay Geçiş Koşulları

1-        Her diploma programı için ikinci yarıyıldan başlamak ve beşinci yarıyıl dahil olmak üzere kurumiçi yatay geçiş imkanı sağlanabilir.

2-        Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

3-   Kurum içi programlar arası yatay geçişlerde aynı puan türündeki programlara yapılacak başvuruların değerlendirilmesinde, öğrencilerin merkezi sınava girdiği yılda aldığı merkezi yerleştirme puanı, başvurmak istediği programın aynı yıla ait en düşük puanından düşük olmaması şartı aranır.

4-   Öğrencinin ayrılacağı diploma programındaki geçiş yapacağı yarıyıla kadar olan derslerin tümünü normal süresi içinde almış ve başarılı olması,

5-   Ağırlıklı Genel Not ortalamasının başvurulan sınıfa kadar, 100 üzerinden en az 60 veya eşdeğeri olması gerekir. Başarı notlarının çevriminde Üniversitemiz 4’lük sistemdeki karşılıklı dönüşüm tablosu kullanılır.

6-   Disiplin cezası almamış olmak şartı aranır.

 

B-  Kurumlar arası yatay Geçiş Koşulları

1-   Ağırlıklı Genel Not ortalamasının başvurulan sınıfa kadar, 100 üzerinden en az 60 veya eşdeğeri olması gerekir. Başarı notlarının dönüşümünde gerekli hallerde Yüksek Öğretim Kurulu 4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları dönüşüm tablosu kullanılır.

2-   Birinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar geçiş başvurusu yapabilir

3-    Disiplin cezası almamış olmak şartı aranır.

 

C- Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş Koşulları

 

1-   Türk Silahlı Kuvvetleri ve Polis Akademisine bağlı Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans düzeyinde halen öğrenim görmekte olanlar ile Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 10. maddesinde sayılan fiiller nedeniyle, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, başka bir nedenle ilişiği kesilen öğrencilerin (ilişikleri kesildiği tarihten itibaren 2 yıl içinde) yatay geçiş başvuruları ilan edilen kontenjan dâhilinde ve kurumlar arası yatay geçiş hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

1-   Başvurular dilekçe ile İlgili Dekanlık/Müdürlüklere yapılmalıdır. Dilekçede hangi bölüm/programın hangi dönemine geçiş yapılacağı belirtilmelidir.

2-   Not Durum Belgesi (Transkript): Adayın Üniversitesinin Öğrenci İşleri tarafından onaylanan transkript, kapalı zarf içinde sunulmalıdır. Genel Ağırlıklı Ortalaması 4'lü veya 100'lük sistemden farklı ise, 100'lük sistemde hangi nota eşdeğer olduğunun onaylı belgesi,

3-   Geldiği yükseköğretim kurumunda uygulanmakta olan onaylı ya da resmi web sayfa çıktısı öğretim planları ve ders içerikleri,

4-   ÖSYM Sınav Sonuç Çıktısı fotokopisi,

5-   Disiplin cezası almamış olmak şartı aranır,

6-   Başvurduğu bölüm/programın özel koşulları varsa belgelenmesi gerekir.

 

Başvuruların Değerlendirilmesi:

1-   Dekanlık/Müdürlüklerce belirlenecek olan komisyon tarafından başvurular değerlendirilir ve Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

2-Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan programlara başvuran adayların değerlendirilmesinde, adayın başvuru yaptığı ÖSYS puan türünde almış olduğu ÖSYS puanı ve 100 puan üzerinden GANO’su dikkate alınır ve aşağıdaki formül kullanılarak adayın değerlendirme puanı hesaplanır,

 

  • Değerlendirme Puanı = (Adayın ÖSYS Puanı/Programın Taban Puanı X 40) + (Adayın GANO’su/100 X 60)

 

a)      Meslek Yüksekokullarındaki kontenjanlara başvuran adayların değerlendirilmesinde yerleştirme puanı aranmaksızın, genel not ortalamasına göre yapılır.

b)     ÖSYS puanı olmayan adaylar için, ÖSYS puanı olarak vakıf üniversiteleri hariç bir yükseköğretim kurumunun ilgili diploma programına (uzaktan eğitim ve ikinci öğretim programları dâhil) ÖSYM tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en düşük puanlı öğrencinin giriş puanı esas alınır.

c)      Programın taban puanı verisi ilgili yıl içinde bulunmaması durumunda öğrencinin yerleştiği yükseköğretim kurumunun taban puanı dikkate alınır.

3-Yerleştirmeler kontenjan dâhilinde başarısı en yüksek puandan başlanarak yapılır.

5 - a) Yatay geçiş başvurularının, belirtilen kontenjanı aşması halinde başarı puanına göre sıralama yapılır. En başarılı öğrenciden başlayarak geçişi kabul edilecek öğrenciler kontenjan kadar asıl ve yine kontenjan kadar yedek olmak üzere belirlenerek, İlgili birimlerin web sayfalarında 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Başvuru ve Değerlendirme Takvimine göre ilan edilir.

 b) Başvuran adayların başarı durumları hesaplamaları sonucunda eşitlik olması durumunda Lisans öğrencilerinde Yerleşme puanı en yüksek olan, önlisans öğrencilerinde yaşı küçük olan,  adaylar arasında tekrar eşitlik olması durumunda ilgili birimlerin Yönetim Kurulu’nun uygun gördüğü kriterde adaya öncelik tanınır.

 

 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

BAHAR YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARINA BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

 

 

Başlangıç

Bitiş

Başvuru Tarihi

21 OCAK 2019

04 ŞUBAT 2019

Değerlendirme Tarihi

05 ŞUBAT 2019

06 ŞUBAT 2019

Sonuç İlanı

07 ŞUBAT 2019

Kesin Kayıt Tarihi

08 ŞUBAT 2019

13 ŞUBAT 2019

Yedek İlanı

14 ŞUBAT 2019

Yedek Kayıt Tarihi

18 ŞUBAT 2019

19 ŞUBAT 2019

 

2018 - 2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kurumlar Arası Yatay Geçiş Kontenjanları

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kurumiçi Yatay Geçiş Kontenjanları 


Ekleme tarihi: 03-01-2019 09:04:59 Güncellenme tarihi: 22-01-2019 09:33:00