Hızlı Erişim

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Yatay Geçiş

 

 

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YATAY GEÇİS KONTENJANLARI BAŞVURU KOŞULLARI VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

  

"Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri gereği, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında üniversitemiz ön lisans diploma programlarına yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrencilerde aranacak nitelikler, gerekli belgeler, başvuru değerlendirme takvimi ve diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

BAHAR YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTANJANLARINA BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

  

 

Başlangıç

Bitiş

Başvuru Tarihi

13 OCAK 2020

27 OCAK 2020

Değerlendirme Tarihi

28 OCAK 2020

29 OCAK 2020

Sonuç İlanı

30 OCAK 2020

Kesin Kayıt Tarihi

31 OCAK 2020

05 ŞUBAT 2020

Yedek İlanı

06 ŞUBAT 2020

Yedek Kayıt Tarihi

10 ŞUBAT 2020

11 ŞUBAT 2020

                                   

 

2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Önlisans Kurumlar Arası, Kurumiçi ve Yurtdışı Yatay Geçiş Kontenjanları

Önlisans Programları Son 2 Yılın Taban Puanları

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları 

 Yatay Geçiş Başvuru ve Kayıt Adresleri

 

 

Başvuru Koşulları Genel İlkeleri:

1- Yatay geçişler, ancak eşdeğer eğitim diploma programları uygulayan Yükseköğretim Kurumları arasında yapılır. (Eşdeğer Diploma Programı: İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programları)

2-  Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılmaz.

3- Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. İkinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler. İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler.

4- Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

5- Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

6- Disiplin cezası almamış olmak şartı aranır.

7- Posta ile yapılan başvurular ile eksik belge ve geç yapılmış başvurular değerlendirmeye alınmaz, geçersiz sayılır.

8- Belirtilen koşullarda yer almayan ancak, değerlendirmelerde tereddüt yaşanan hallerde, “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik " hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kararları dikkate alınır.

 

 

A-  Kurum İçi Yatay Geçiş Koşulları

1-  Her Ön lisans diploma programı için ikinci yarıyılda kurum içi yatay geçiş imkanı sağlanabilir.

2-  Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

3- Öğrencinin ayrılacağı diploma programındaki geçiş yapacağı yarıyıla kadar olan derslerin tümünü normal süresi içinde almış ve başarılı olması,

4- Ağırlıklı Genel Not ortalamasının başvurulan sınıfa kadar, 100 üzerinden en az 60 veya eşdeğeri olması gerekir. Başarı notlarının dönüşümünde Yüksek Öğretim Kurulu 4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları dönüşüm tablosu kullanılır.

 

B-  Kurumlar Arası Yatay Geçiş Koşulları

1- Ağırlıklı Genel Not ortalamasının başvurulan sınıfa kadar, 100 üzerinden en az 60 veya eşdeğeri olması gerekir. Başarı notlarının dönüşümünde Yüksek Öğretim Kurulu 4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları dönüşüm tablosu kullanılır.

2-  Birinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar geçiş başvurusu yapabilir.

3-  Öğrencinin ayrılacağı diploma programındaki geçiş yapacağı yarıyıla kadar olan derslerin tümünü normal süresi içinde almış ve başarılı olması,

 

C-  Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş Koşulları

1-  Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına bağlı Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans düzeyinde halen öğrenim görmekte olanlar ile Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 10. maddesinde sayılan fiiller nedeniyle, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, başka bir nedenle ilişiği kesilen öğrencilerin (ilişikleri kesildiği tarihten itibaren 2 yıl içinde) yatay geçiş başvuruları ilan edilen kontenjan dahilinde ve kurumlar arası yatay geçiş hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.

 

D-  Yurtdışı Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş Koşulları

1- Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, eşdeğerliğinin ilgili birim tarafından kabul edilmesi şartı aranır. (KKTC’deki Üniversitelerden başvuracak adaylar yurt dışı kontenjanında değerlendirilmektedir)

2- Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin Üniversitemizde yatay geçiş yapmak istediği diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş başvurusu yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.

3-  Yurt dışında öğrenime başladıkları yılda ÖSYS’ye girmiş olanlardan ÖSYS sonucu veya aşağıda belirtilen muadil sayılan sınavlar ve puanları almaları gerekir.

- Eşdeğerliliği kabul edilen sınavlar ve puanları

  • · SAT 1 (Minimum 1000 puan)
  • · ACT (Minimum 21 Puan)
  • · Abitur (Maksimum 4)
  • · Fransız Bakaloryası (Minumum 12)
  • · GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders)

4-  Yurtdışından yatay geçiş yapacak olan adaylar için diğer süreçler kurumlar arası yatay geçiş yapacak olan adaylarla aynıdır.

5-  Başarı sırası aranmayan  programlar için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibariyle geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki  diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması gerektiğine,

6- Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğer sınav puanlarına sahip olanların da (5)  madde deki şartları sağlaması gerektiğine karar verilmiştir.

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

1- Başvurular dilekçe ile İlgili Müdürlüklere yapılmalıdır. Dilekçede hangi bölüm/programın hangi dönemine geçiş yapılacağı belirtilmelidir.

2-  Not Durum Belgesi (Transkript): Adayın Üniversitesinin Öğrenci İşleri tarafından onaylanan transkript, kapalı zarf içinde sunulmalıdır. Genel Ağırlıklı Ortalaması 4'lü veya 100'lük sistemden farklı ise, 100'lük sistemde hangi nota eşdeğer olduğunun onaylı belgesi,

3- Geldiği yükseköğretim kurumunda uygulanmakta olan onaylı yada resmi web sayfa çıktısı öğretim planları ve ders içerikleri,

4- ÖSYM Sınav Sonuç Çıktısı fotokopisi,

5- Yurt dışından yapılan başvurularda, adayın öğrenim gördüğü Üniversitenin Yükseköğretim Kurulunca tanınıyor olması, alt sınıflardan almadığı veya başarısız dersi olmadığına dair bir yazı getirmesi, belgelerin asıl veya noter tasdikli sureti, Türkçe tercümelerinin olması, ayrıca Yükseköğretim Kurumunu tanıtan (dersler ve ders içeriklerini belirten) doküman eklemesi gerekir, (Öğrenim görülen Üniversitenin Tanınırlık Belgesi Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından istenecektir.),

6-  Yurt dışından yapılan başvurularda, ÖSYS Kılavuzunda bulunan ülkelerdeki Yükseköğretim programlarında öğrenim görenlerden ÖSYM ‘nin yaptığı sınav sonucuna göre yerleştirildiğini gösteren kazandı belgesinin çıktısı ya da üniversiteye yerleştirilmede eşdeğerliliği kabul edilen sınavlar ve puanları belgesinin onaylı örneği,

7-  Disiplin cezası almadığına ait evrak,

8-  Başvurduğu bölüm/programın özel koşulları varsa belgelemesi.

 

Başvuruların Değerlendirilmesi:

1- Müdürlüklerce belirlenecek olan komisyon tarafından başvurular değerlendirilir ve Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

2- Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan programlara başvuran adayların değerlendirilmesinde, adayın başvuru yaptığı ÖSYS puan türünde almış olduğu ÖSYS puanı ve 100 puan üzerinden GANO’su dikkate alınır ve aşağıdaki formül kullanılarak adayın değerlendirme puanı hesaplanır,

 

  • Değerlendirme Puanı = (Adayın ÖSYS Puanı/Programın Taban Puanı X 40) + (Adayın GANO’su/100 X 60)

 

    a)  ÖSYS puanı olmayan adaylar için, ÖSYS puanı olarak vakıf üniversiteleri hariç bir yükseköğretim kurumunun ilgili diploma programına (uzaktan eğitim ve ikinci öğretim programları dahil) ÖSYM tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en düşük puanlı öğrencinin giriş puanı esas alınır.

   b)  Programın taban puanı verisi ilgili yıl içinde bulunmaması durumunda öğrencinin yerleştiği yükseköğretim kurumunun taban puanı dikkate alınır.

3- Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte, yurtdışındaki aynı yükseköğretim kurumundan bir programın her bir sınıfına geçiş yapabilecek öğrenci sayısı o programın ilgili sınıfının yurt dışı kontenjanının yüzde 15’ini geçemez. Yüzde 15’in hesaplamasında 1’in altındaki sayılar 1’e tamamlanır. Virgülden sonraki kısım 5’ten küçükse alttaki tam sayıya, 5 ve yukarında ise bir üst tam sayıya tamamlanır.

4- Yerleştirmeler kontenjan dahilinde başarısı en yüksek puandan başlanarak yapılır.

a) Yatay geçiş başvurularının, belirtilen kontenjanı aşması halinde başarı puanına göre sıralama yapılır. En başarılı öğrenciden başlayarak geçişi kabul edilecek öğrenciler kontenjan kadar asıl ve yine kontenjan kadar yedek olmak üzere belirlenerek, İlgili birimlerin web sayfalarında 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Başvuru ve Değerlendirme Takvimine göre ilan edilir.

   b) Başvuran adayların başarı durumları hesaplamaları sonucunda eşitlik olması durumunda Yerleşme puanı en yüksek olan,  adaylar arasında tekrar eşitlik olması durumunda ilgili birimlerin Yönetim Kurulu’nun uygun gördüğü kriterde adaya öncelik tanınır.

 

 

 

 


Ekleme tarihi: 17-04-2019 10:39:47 Güncellenme tarihi: 07-01-2020 10:04:04