E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

7143 Sayılı Öğrenci Af Kanunu Başvuruları

                                                                             7143 SAYILI ÖĞRENCİ AF KANUNU BAŞVURULARI  

18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa 7143 sayılı kanunla eklenen geçici 78. madde gereğince af kanunundan yararlanmak isteyen adayların, en geç 18 Eylül 2018 tarihi mesai bitimine kadar, Ordu Üniversitesi’ne bağlı Fakülte Dekanlıklarına, /Y.Okul/ MYO / Enstitü Müdürlüklerine dilekçe ve ekleri ile başvurmaları gerekmektedir.

Bu Kapsamda;

Üniversitemize Kayıt Hakkı Kazandığı Halde Kayıt Yaptırmayan Adaylar ile İlişiği Kesilen öğrencilerden İstenecek Belgeler ve Af Kanununa ilişkin Başvuru Dilekçesi aşağıda yer almaktadır

1-      Başvuru dilekçesi ( İndirmek için tıklayınız)

2-      Lise Diploması

3-      Nüfus Cüzdan fotokopisi

4-      Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf

5-      Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

6-      Adli Sicil Kaydı Belgesi

7-      ÖSYS tarafından yerleştirilerek kayıt yaptırmayanlar için ÖSYS Sonuç Belgesi.

İlgili Kanun Maddesi:

“GEÇİCİ MADDE 78Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2018-­2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır.

Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler.

Bu maddeden yararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer bölümlere yatay geçiş yapabilirler. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir…”

 7143 Sayılı Kanunun Uygulama İlkeleri (YÖK_08.06.2018/45837)

 Öğrenci Affına İlişkin Bilgilendirme (YÖK_08.06.2018)

 T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı