ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Yatay Geçiş

 

 

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİS KONTENJANLARI BAŞVURU KOŞULLARI VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

 

"Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri gereği, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Üniversitemiz önlisans ve lisans diploma programlarına yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrencilerde aranacak nitelikler, gerekli belgeler, başvuru değerlendirme takvimi ve diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTANJANLARINA BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

  

 

Başlangıç

Bitiş

Başvuru Tarihi

04.08.2020

17.08.2020

Değerlendirme Tarihi

18.08.2020

25.08.2020

Sonuç İlanı

27.08.2020

Kesin Kayıt Tarihi

31.08.2020

03.09.2020

Yedek İlanı

04.09.2020

Yedek Kayıt Tarihi

07.09.2020

11.09.2020

                                   

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Önlisans ve Lisans Kurumlararası ve Yurtdışı Yatay Geçiş Kontenjanları

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Önlisans ve Lisans  Kurumiçi Yatay Geçiş Kontenjanları

Önlisans ve Lisans Programlarının Taban Puanları

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları

Yatay Geçiş Başvuru ve Kayıt Adresleri

 

A-Başvuru Koşulları Genel İlkeleri:

1-    Yatay geçişler, ancak eşdeğer eğitim diploma programları uygulayan yükseköğretim kurumları arasında yapılır. (Eşdeğer Diploma Programı: İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programları)

2-    Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, Lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılmaz (2020-2021 eğitim Öğretim yılı Güz Yarıyılına mahsus olmak üzere yurtdışı yatay geçiş işlemleri hariç).

3-    Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. İkinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler. İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler.

4-    Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

5-    Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

6-    Disiplin cezası almamış olmak şartı aranır.

7- Belirtilen koşullarda yer almayan ancak, değerlendirmelerde tereddüt yaşanan hallerde, “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik " hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kararları dikkate alınır.

8- Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.

9-Özel öğrenci veya değişim programına katılan öğrencilerin kurumlar arası yatay geçiş yapmaları halinde sadece kayıtlı oldukları diploma programında kabul edilmiş olan dersleri transfer edilebilir.

 

B-     Kurum İçi Yatay Geçiş Koşulları

 

1-        Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun bünyesindeki veya aynı üniversite içerisinde yer alan diğer fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulundaki eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yatay geçiş imkanı sağlanabilir.

2-        Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

3-     Öğrencinin ayrılacağı diploma programındaki geçiş yapacağı yarıyıla kadar olan derslerin tümünü normal süresi içinde almış ve başarılı olması,

4-    Ağırlıklı Genel Not ortalamasının başvurulan sınıfa kadar, 100 üzerinden en az 60 veya eşdeğeri olması gerekir. Başarı notlarının dönüşümünde Yüksek Öğretim Kurulu 4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları dönüşüm tablosu kullanılır.

 

C-     Kurumlar Arası Yatay Geçiş Koşulları

 

1-    Öğrencinin ayrılacağı diploma programındaki geçiş yapacağı yarıyıla kadar olan derslerin tümünü normal süresi içinde almış ve başarılı olması,

2-    Ağırlıklı Genel Not ortalamasının başvurulan sınıfa kadar, 100 üzerinden en az 60 veya eşdeğeri olması gerekir. Başarı notlarının dönüşümünde Yüksek Öğretim Kurulu 4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları dönüşüm tablosu kullanılır.

3-    Bir ve ikinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar geçiş başvurusu yapabilir.

  

D-     Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş Koşulları

1-    Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına bağlı Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans düzeyinde halen öğrenim görmekte olanlar ile Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 9 uncu maddesinde sayılan fiiller nedeniyle, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilenler diğer Yükseköğretim Kurumlarına yatay geçiş için başvuramazlar.

2-    Birinci fıkra kapsamına girmeyen bir gerekçe ile Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına ve bağlı Yükseköğretim Kurumlarında önlisans ve lisans düzeyindeki ilişiği kesilen öğrenciler ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren 2 yıl içinde diğer yükseköğretim kurumlarına geçiş için başvurabilir, bu başvurular kurumlar arası yatay geçiş hükümlerine göre değerlendirilirler.

 

E-Yurtdışı Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş Koşulları

1-    Yurt dışındaki üniversitelerden yapılan başvurularda; öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, eşdeğerliğinin ilgili birim tarafından kabul edilmesi şartı aranır. (KKTC’deki Üniversitelerden başvuracak adaylar yurt dışı kontenjanında değerlendirilmektedir)

2-     Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte, öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği yükseköğretim kurumundaki diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş başvurusu yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.

3-   Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, ÖSYM tarafından yapılan sınavlardaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları, üniversitemiz tarafından belirlenen yurtdışı yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilir. Adayların, yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için en az ilan edilen puanlara veya üzerindeki puanlara sahip olması gerekir.

4-   Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş talebinde bulunan öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şartı aranır.

5-    T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını yurt dışında tamamlayarak yükseköğretime başlayan öğrenciler, yurtdışı yatay geçiş haklarından yaralanamaz.

6-    Yurtdışından yatay geçiş yapacak olan adaylar için diğer süreçler kurumlar arası yatay geçiş yapacak olan adaylarla aynıdır.

7- Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından KKTC’de bulunan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapacak T.C. uyruklu öğrencilerin de yukarıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir.

       Ayrıca, Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından KKTC’deki üniversitelere yatay geçiş yapan TC uyruklu öğrenciler, yatay geçiş yaptığı üniversitede en az iki yıl öğrenimine devam etmiş olmaları şartıyla Üniversitemize yatay geçiş yapabilir.

 

     F- Özel Durumlar

1- Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde, kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve eşleri, eşdeğer diploma programının, son sınıf veya son iki yarıyılı dışında her sınıf veya yarıyılına eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde kayıtlı oldukları diploma programına girişteki merkezi yerleştirme puanları, gidecekleri yükseköğretim kurumundaki diploma programının yerleştikleri yıl itibariyle taban puanından daha yüksek olmak şartı ile kontenjan aranmaksızın nakledilebilirler.

2- Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin anne veya babasının, devlet hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye’ye dönmesi, işçi ise kesin dönüş yapması halinde, yabancı dil sınıfı hariç en az bir yıl okumuş ve yıl sonu sınavlarının tamamını başarı ile vermiş olması yatay geçiş başvurusu için yeterlidir. Yatay geçiş başvurusu yapılan yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim kurulları bu yolla başvuran öğrencileri yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirir.

3-Türkiye’de hizmet görmekte olan yabancı diplomatların çocuklarının yükseköğretim kurumlarına başvuruları, kontenjan şartı aranmaksızın başvurduğu yükseköğretim kurumunun yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Başvurunun kabul edilmesi halinde her bir öğrenci için gerekli intibak programı hazırlanır.

 

       G-Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

1-    Başvurular dilekçe ile İlgili Müdürlük/Dekanlıklara yapılmalıdır. Dilekçede hangi bölüm/programın hangi dönemine geçiş yapılacağı belirtilmelidir.

2-    Not Durum Belgesi (Transkript): Adayın Üniversitesinin Öğrenci İşleri tarafından onaylanan transkripti, kapalı zarf içinde sunulmalıdır. ( Genel Ağırlıklı Ortalaması 4'lü veya 100'lük sistemden farklı ise, başarı notunun dönüşümü işleminde Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tablosu kullanılacaktır.)

3-    Geldiği yükseköğretim kurumunda uygulanmakta olan onaylı yada resmi web sayfa çıktısı öğretim planları ve ders içerikleri,

4-    ÖSYM sınav sonuç çıktısı fotokopisi,

5-    Öğrenci belgesi,

6-    Yurt dışından yapılan başvurularda, adayın öğrenim gördüğü Üniversitenin Yükseköğretim Kurulunca tanınıyor olması, alt sınıflardan almadığı veya başarısız dersi olmadığına dair bir yazı getirmesi, belgelerin asıl veya noter tasdikli sureti, Türkçe tercümelerinin olması, ayrıca Yükseköğretim Kurumunu tanıtan (dersler ve ders içeriklerini belirten) doküman eklemesi gerekir, (Öğrenim görülen Üniversitenin Tanınırlık Belgesi Yurtdışından yatay geçiş talebinde bulunan adaylardan istenecektir. )

7-    Yurt dışından yapılan başvurularda, ÖSYS Kılavuzunda bulunan ülkelerdeki Yükseköğretim programlarında öğrenim görenlerden ÖSYM ‘nin yaptığı sınav sonucuna göre yerleştirildiğini gösteren kazandı belgesinin çıktısı ya da üniversiteye yerleştirilmede eşdeğerliliği kabul edilen sınavlar ve puanların belgesinin onaylı örneği,

8-    Disiplin cezası almadığına ait evrak,

9-    Yüzde 10’a giren öğrenciler için Yüzde 10’a girdiğini gösteren belge (İkinci öğretimler için.).

10- Yatay geçişe engel olmadığına dair belge ( Yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerden kesin kayıt esnasında istenecektir.)

11- Başvurduğu bölüm/programın özel koşulları varsa belgelenmesi.

12- Başvurular, bütün belgeler tamamlanmış olarak ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna elden yada posta ile yapılır. Posta nedeni ile geciken başvurular işleme alınmaz. Koşulları sağlamayanlara veya eksik belge nedeni ile başvurusu değerlendirmeye alınmayanlara bir bildirim yapılmaz.

  

       H- Başvuruların Değerlendirilmesi:

1-    Akademik Birim Yönetimince belirlenecek komisyon tarafından başvurular değerlendirilir ve Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

 

2-Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan programlara başvuran adayların değerlendirilmesinde, adayın başvuru yaptığı ÖSYS puan türünde almış olduğu ÖSYS puanı ve 100 puan üzerinden GANO’su dikkate alınır ve aşağıdaki formül kullanılarak adayın değerlendirme puanı hesaplanır,

 

  • Değerlendirme Puanı = (Adayın ÖSYS Puanı/Programın Taban Puanı X 40) + (Adayın GANO’su/100 X 60)

 

a)      ÖSYS puanı olmayan adaylar için, ÖSYS puanı olarak vakıf üniversiteleri hariç bir yükseköğretim kurumunun ilgili diploma programına (uzaktan eğitim ve ikinci öğretim programları dahil) ÖSYM tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en düşük puanlı öğrencinin giriş puanı esas alınır.

b)      Programın taban puanı verisi ilgili yıl içinde bulunmaması durumunda öğrencinin yerleştiği yükseköğretim kurumunun taban puanı dikkate alınır.

3-Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte, yurtdışındaki aynı yükseköğretim kurumundan bir programın her bir sınıfına geçiş yapabilecek öğrenci sayısı o programın ilgili sınıfının yurt dışı kontenjanının yüzde 15’ini geçemez. Yüzde 15’in hesaplamasında 1’in altındaki sayılar 1’e tamamlanır. Virgülden sonraki kısım 5’ten küçükse alttaki tam sayıya, 5 ve yukarında ise bir üst tam sayıya tamamlanır.

4-Yerleştirmeler kontenjan dahilinde başarısı en yüksek puandan başlanarak yapılır.

5 - a) Yatay geçiş başvurularının, belirtilen kontenjanı aşması halinde başarı puanına göre sıralama yapılır. En başarılı öğrenciden başlayarak geçişi kabul edilecek öğrenciler kontenjan kadar asıl ve yine kontenjan kadar yedek olmak üzere belirlenerek, İlgili birimlerin web sayfalarında 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Başvuru ve Değerlendirme Takvimine göre ilan edilir.

b) Başvuran adayların başarı durumları hesaplamaları sonucunda eşitlik olması durumunda yerleşme puanı en yüksek olan,  adaylar arasında tekrar eşitlik olması durumunda ilgili birimlerin Yönetim Kurulu’nun uygun gördüğü kriterde adaya öncelik tanınır.

6- İlgili yılda/dönemde yatay geçiş başvurusu kabul edilerek kayıt yaptıran ancak eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce yatay geçiş hakkından vazgeçen öğrencilerin yatay geçiş işlemleri iptal edilir. Bu öğrenciler yatay geçiş yapmış öğrenci kabul edilmez ve yatay geçiş başvurusu yaptıkları yükseköğretim kurumuna geri dönerler. Bu öğrenciler yatay geçiş kaydını iptal ettirdikleri yıl/dönemde başka bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş hakkı elde etmeleri durumunda yatay geçiş yapabilirler.

 


Ekleme tarihi: 17-04-2019 10:39:47 Güncellenme tarihi: 07-07-2020 16:49:28