E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Önlisans Programları Yatay Geçiş Kontenjanları,Başvuru Koşulları ve Değerlendirme Takvimi

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YATAY GEÇİS KONTENJANLARI BAŞVURU KOŞULLARI VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

 

"Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri gereği, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında üniversitemiz önlisans diploma programlarına yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrencilerde aranacak nitelikler, gerekli belgeler, başvuru değerlendirme takvimi ve diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

Başvuru Koşulları Genel İlkeleri:

1-    Yatay geçişler, ancak eşdeğer eğitim diploma programları uygulayan yükseköğretim kurumları arasında yapılır. (Eşdeğer Diploma Programı: İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programları)

2-    Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılmaz.

3-    Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. İkinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler. İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler.

4-    Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

5-    Posta ile yapılan başvurular ile eksik belge ve geç yapılmış başvurular işleme konulmayacaktır.

 

A-       Kurumiçi Yatay Geçiş Koşulları

1-        Her diploma programı için ikinci yarıyıldan başlamak ve beşinci yarıyıl dahil olmak üzere kurumiçi yatay geçiş imkanı sağlanabilir.

2-        Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

3-    Kurum içi programlar arası yatay geçişlerde aynı puan türündeki programlara yapılacak başvuruların değerlendirilmesinde, öğrencilerin merkezi sınava girdiği yılda aldığı merkezi yerleştirme puanı, başvurmak istediği programın aynı yıla ait en düşük puanından düşük olmaması şartı aranır.

4-    Öğrencinin ayrılacağı diploma programındaki geçiş yapacağı yarıyıla kadar olan derslerin tümünü normal süresi içinde almış ve başarılı olması,

5-    Ağırlıklı Genel Not ortalamasının başvurulan sınıfa kadar, 100 üzerinden en az 60 veya eşdeğeri olması gerekir. Başarı notlarının çevriminde Üniversitemiz 4’lük sistemdeki karşılıklı dönüşüm tablosu kullanılır.

6-    Disiplin cezası almamış olmak şartı aranır.

 B-  Kurumlararası yatay Geçiş Koşulları

1-    Ağırlıklı genel not ortalamasının başvurulan sınıfa kadar, 100 üzerinden en az 60 veya eşdeğeri olması gerekir. Başarı notlarının dönüşümünde gerekli hallerde “Yüksek Öğretim Kurulu 4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Dönüşüm Tablosu” kullanılır.

2-    Birinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar geçiş başvurusu yapabilir

3-     Disiplin cezası almamış olmak şartı aranır.

  

C-  Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş Koşulları

1-    Türk Silahlı Kuvvetleri ve Polis Akademisine bağlı Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans düzeyinde halen öğrenim görmekte olanlar ile Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 10. maddesinde sayılan fiiller nedeniyle, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, başka bir nedenle ilişiği kesilen öğrencilerin (ilişikleri kesildiği tarihten itibaren 2 yıl içinde) yatay geçiş başvuruları ilan edilen kontenjan dahilinde ve kurumlararası yatay geçiş hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.

 D-  Yurtdışı Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş Koşulları

1-    Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, eşdeğerliğinin ilgili birim tarafından kabul edilmesi şartı aranır. (KKTC’deki Üniversitelerden başvuracak adaylar yurt dışı kontenjanında değerlendirilmektedir)

2-     Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin Üniversitemizde yatay geçiş yapmak istediği diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş başvurusu yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir

3-    Yurt dışında öğrenime başladıkları yılda ÖSYS’ye girmiş olanlardan ÖSYS sonucu veya aşağıda belirtilen muadil sayılan sınavlar ve puanları almaları gerekir.

- Ön lisans programları için YGS’de ilgili puan türünde 140 veya daha fazla, lisans programları için LYS’de ilgili puan türünde 180 veya daha fazla puan almaları,

 - Eşdeğerliliği kabul edilen sınavlar ve puanları

  • · SAT 1 (Minimum 1000 puan)
  • · ACT (Minimum 21 Puan)
  • · Abitur · Fransız Bakaloryası
  • · GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders)
  • · Uluslar arası Bakalorya (International Baccalaureat IB)
  • · Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis)
  • · İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita)

4-    Yurtdışından yatay geçiş yapacak olan adaylar için diğer süreçler kurumlar arası yatay geçiş yapacak olan adaylarla aynıdır.

 Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

1-    Başvurular dilekçe ile ilgili müdürlüklere yapılmalıdır. Dilekçede hangi bölüm/programın hangi dönemine geçiş yapılacağı belirtilmelidir.

2-    Not Durum Belgesi (Transkript): Adayın Üniversitesinin öğrenci işleri tarafından onaylanan transkript, kapalı zarf içinde sunulmalıdır. Genel Ağırlıklı Ortalaması 4'lü veya 100'lük sistemden farklı ise, 100'lük sistemde hangi nota eşdeğer olduğunun onaylı belgesi,

3-    Geldiği yükseköğretim kurumunda uygulanmakta olan öğretim planları ve ders içeriklerinin onaylı yada web çıktısı,

4-    ÖSYM Sınav Sonuç çıktısı fotokopisi,

5-    Yurt dışından yapılan başvurularda, adayın öğrenim gördüğü Üniversitenin Yükseköğretim Kurulunca tanınıyor olması, alt sınıflardan almadığı veya başarısız dersi olmadığına dair bir yazı getirmesi, belgelerin asıl veya noter tasdikli sureti, Türkçe tercümelerinin olması, ayrıca Yükseköğretim Kurumunu tanıtan (dersler ve ders içeriklerini belirten) doküman eklemesi gerekir, (Öğrenim görülen Üniversitenin Tanınırlık Belgesi Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından istenecektir.),

6-    Yurt dışından yapılan başvurularda, ÖSYS Kılavuzunda bulunan ülkelerdeki yükseköğretim programlarında öğrenim görenlerden YGS/LYS sonucuna göre yerleştirildiğini gösteren kazandı belgesinin çıktısı ya da üniversiteye yerleştirilmede eşdeğerliliği kabul edilen sınavlar ve puanları belgesinin onaylı örneği,

7-    Disiplin cezası almamış olmak şartı aranır,

8-    Başvurduğu bölüm/programın özel koşulları varsa belgelemesi.

 Başvuruların Değerlendirilmesi:

1-    İlgili müdürlüklerce belirlenecek olan komisyon tarafından başvurular değerlendirilir ve ilgili kurullarca karara bağlanır.

2-    Kontenjanlara başvuran adayların değerlendirilmesinde yerleştirme puanı aranmaksızın, genel not ortalamasına göre değerlendirmeler yapılır. Yatay geçiş başvurularının, belirtilen kontenjanı aşması halinde başarı puanına göre sıralama yapılır. Başarı durumları hesaplamaları sonucunda eşitlik olması halinde yaşı küçük olan öncelikle sıralamaya alınır, adaylar arasında tekrar eşitlik olması durumunda ilgili birimlerin kurullarının uygun gördüğü kriterde adaya öncelik tanınır.

3-    Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte, yurtdışındaki aynı yükseköğretim kurumundan bir programın her bir sınıfına geçiş yapabilecek öğrenci sayısı o programın ilgili sınıfının yurt dışı kontenjanının yüzde 15’ini geçemez. Yüzde 15’in hesaplamasında 1’in altındaki sayılar 1’e tamamlanır. Virgülden sonraki kısım 5’ten küçükse alttaki tam sayıya, 5 ve yukarında ise bir üst tam sayıya tamamlanır.

4-    En başarılı öğrenciden başlayarak geçişi kabul edilecek öğrenciler kontenjan kadar asıl ve yine kontenjan kadar yedek olmak üzere belirlenerek, ilgili birimlerin web sayfalarında 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Başvuru ve Değerlendirme Takvimine göre ilan edilir.

 

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

BAHAR YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTANJANLARINA BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

 

 

Başlangıç

 

Bitiş

 

Başvuru Tarihi

15 OCAK 2017

30 OCAK 2017

Değerlendirme Tarihi

31 OCAK 2017

2 ŞUBAT 2017

Sonuç İlanı

3 ŞUBAT 2017

Kesin Kayıt Tarihi

6 ŞUBAT 2017

8 ŞUBAT 2017

Yedek İlanı

9 ŞUBAT 2017

Yedek Kayıt Tarihi

13 ŞUBAT 2017

14 ŞUBAT 2017

 

*2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kurumlararası ve Yurtdışı Yatay Geçiş Kontenjanları

*2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kurumiçi Yatay Geçiş Kontenjanları

*Son İki Yılın Taban Puanları

 

 T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı